COMERȚUL ECHITABIL/FAIR TRADE

Comerțul Echitabil (Fair Trade) este probabil cea mai dinamică dintre multele mișcări și inițiative ce s-au dezvoltat ca răspuns la efectele negative ale globalizării. Alături de mișcările împotriva exploatării în industria textilă (anti-sweatshops) sau promovarea certificărilor ecologice în industria lemnului, Comerțul Echitabil urmărește un model de dezvoltare durabilă și de justiție socială.

Parte a „noii globalizări”, mișcarea pentru Comerț Echitabil vizează să modeleze comerțul internațional și să schimbe procesele expansioniste ale corporațiilor în economia globală, care adesea au subminat condițiile sociale și de mediu în lume. Astfel, activiști din țările dezvoltate (Nordul global) conlucrează cu producători, muncitori și alte sectoare din țările sărace ale lumii (Sudul global) și utilizează strategii de piață pentru mobilizarea consumatorilor în vederea creșterii veniturilor și a capacității producătorilor și muncitorilor din Sud.
În acest fel, Comerțul Echitabil încearcă să redirecționeze puterile transformatoare ale globalizării în vederea obținerii unei mai mari echități sociale la scală globală.

Comerțul Echitabil (Fair Trade) este un parteneriat comercial bazat pe dialog, transparență și respect, care caută o mai mare echitate în comerțul internațional. Contribuie la dezvoltarea durabilă prin oferirea unor condiții mai bune de tranzacționare și asigurarea drepturilor producătorilor și lucrătorilor marginalizați – în special în sud.

Organizațiile de Comerț Echitabil (cunoscute și sub numele de Întreprinderi de Comerț Echitabil) pot fi recunoscute de marca WFTO.

Comerțul echitabil este mai mult decât tranzacționare:

Aceasta dovedește că este posibilă o mai mare justiție în comerțul mondial.

Acesta evidențiază necesitatea schimbării normelor și a practicii comerțului convențional și arată modul în care o afacere de succes poate pune oamenii pe primul loc.

Este o contribuție tangibilă la lupta împotriva sărăciei, a schimbărilor climatice și a crizei economice.

Logo Organizației Mondiale de Comerț Echitabil

este folosit de organizaţiile care demonstrează 100% angajament faţă de Comerţul Echitabil în toate activităţile economice.

Certificarea FairTrade

este o etichetă de produs, iniţiativă a Organizaţiei Internaţionale pentru Etichetare Fairtrade (FLO). Acesta a dezvoltat un sistem de certificare a standardelor de producţie, de comerţ şi de etichetare pentru un număr de produse, în special produse de larg consum.

Cele 10 principii ale Comerțul Echitabil:

1. Crearea de oportunităţi pentru producătorii dezavantajaţi economic

Reducerea sărăciei prin intermediul comerţului reprezintă un principiu esențial de intervenţie. Organizaţia susține micii producători marginalizaţi, fie că aceştia se prezintă sub formă de asociaţii familiale sau sunt grupaţi în asociaţii de producători sau cooperative. Aceasta urmăreşte să-i sprijine pentru a trece de la sărăcie şi un venit nesigur la o stare de siguranţă economică. Comerţul susţine dezvoltarea comunităţii locale, organizaţia având un plan de acţiune în acest sens.

2. Transparenţa

Organizaţia este transparentă în actul de management şi în relaţiile comerciale. Aceasta este transparentă faţă de toate părțile interesate şi asigură confidenţialitate faţă de informaţiile comerciale furnizate. Organizaţia găseşte cele mai potrivite mijloace de a implica angajaţii, membrii şi producătorii în procesul de luare a deciziilor. Aceasta se asigură că informaţiile relevante sunt oferite tuturor partenerilor comerciali. Canalele de comunicare funcţionează la toate nivelurile lanţului de distribuţie.

3. Practicile comerciale

Organizaţia se implică în relaţii comerciale luând în considerare bunăstarea socială, economică şi de mediu a micilor producători marginalizaţi, şi nu maximizarea profitului pe seama acestora. Aceasta este responsabilă şi profesionistă în îndeplinirea angajamentelor asumate, în timp util. Furnizorii respectă contractele şi livrează produsele la timp, ţinând cont de cantitatea dorită şi specificaţiile primite.

Cei care achiziţionează produse de Comerţ Echitabil, recunoscând dificultăţile financiare ale producătorilor şi furnizorilor, se asigură că sunt plătite comenzile de la data primirii documentelor. În cazurile în care se cere, se poate realiza o pre-plată a comenzii, de cel puţin 50%.

Diferitele părţi implicate în relaţiile comerciale urmăresc creşterea volumului comerţului dintre ei, precum şi valoarea şi diversitatea ofertei de produse, ca un mijloc de creştere a Comerţului Echitabil în sprijinul producătorilor, pentru a le asigura o creştere a veniturilor. Organizaţia cooperează cu alte organizaţii de Comerţ Echitabil din ţară şi are obligaţia de a evita o competiţie neloială.

4. Plata unui preţ corect

Preţul corect este acela care a fost reciproc agreat de către toţi actorii implicaţi, prin intermediul dialogului şi participării, care asigură o plată corectă a producătorilor şi care poate fi susţinut de piaţă. Unde există mecanisme de stabilire a preţurilor acestea sunt folosite la minimum. Plata corectă înseamnă asigurarea unei remuneraţii acceptabile din punct de vedere social (în contextul local), considerată de către producătorii înşişi ca fiind corectă şi care ia în considerare principiile unei plăţi egale pentru o muncă egală realizată de către bărbaţi şi femei. Organizaţiile de marketing şi cele importatoare de produse susţin dezvoltarea capacităţii producătorilor de a stabili un preţ corect.

5. Munca copiilor şi munca forţată

Organizaţiile aderă la Convenţia Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului şi legile naţionale cu privire la angajarea copilului. Organizaţiile se asigură că nu folosesc munca forţată în rândul angajaţiilor proprii, a membrilor sau în rândul lucrătorilor la domiciliu.

Organizaţiile care cumpără produse din Comerţul Echitabil de la grupuri de producători, fie direct, fie prin intermediari, se vor asiguranu se foloseşte munca forţată în procesul de producţie şi că producătorii îndeplinesc reglementările prevăzute în Convenţia Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului, precum şi legile naţionale/locale privind angajarea copiilor. Orice implicare a copiilor în producerea de produse (inclusiv învăţarea artei şi meşteşugurilor tradiţionale) este întotdeauna declarată şi monitorizată, deoarece aceasta nu trebuie să afecteze în mod negativ bunăstarea copilului, securitatea acestuia, obligaţiile şcolare şi nevoile de joacă

6. Nediscriminare, egalitatea de gen și libertatea de asociere

Organizațiile nu discriminează în procesul de angajare, remunerare, accesul la formare, promovare, concediere sau pensionare pe criterii de rasă, castă, origine etnică, religioasă, dizabilități, gen, orientare sexuală, apartenență sindicală, afiliere politică, HIV/SIDA sau vârstă. Organizațiile asigură oportunități pentru femei și bărbați pentru a-și dezvolta abilitățile personale și promovează accesul femeilor pentru ocuparea posturilor vacante de conducere din cadrul organizației.

Organizațiile iau în considerare nevoile speciale de sănătate și securitate pentru femeile însărcinate sau mamele care alăptează. Femeile sunt pe deplin implicate în luarea deciziilor privind modul de folosire a banilor obținuți din procesul de producție. Organizațiile respectă drepturile tuturor angajaților de a constitui și a se afilia la sindicate și de a negocia colectiv. Acolo unde dreptul la asociere sindicală și negocieri colective este restricționat prin lege sau de regimul politic, organizațiile de comerț echitabil vor pune la dispoziția angajaților mijloace pentru libera asociere independentă și negocieri colective. Organizațiile se vor asigura că reprezentanții angajaților nu sunt subiectul unor discriminări la locul de muncă.

Organizațiile care lucrează direct cu producătorii se asigură că femeile sunt întotdeauna plătite pentru contribuția adusă în procesul de producție, și atunci când femeile realizează aceeași muncă precum bărbații, sunt plătite în mod egal. Organizațiile se asigură că în situațiile de producție în care munca femeilor valorează mai puțin decât munca bărbaților, munca femeilor este reevaluată pentru a egaliza ratele de plată şi de a permite femeilor să desfășoare activități în funcție de capacitățile lor.

7. Condiții de muncă

Organizațiile asigură un mediu de muncă sigur și sănătos pentru angajați și/sau membrii săi. Acestea îndeplinesc cel puțin, condițiile stabilite în legislația locală și națională și reglementările Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii (OIM) cu privire la sănătate și siguranță în muncă.

Numărul de ore de muncă și condițiile de muncă pentru angajați și/sau membrii (și pentru orice angajat la domiciliu) îndeplinesc condițiile stabilite în legislația locală și națională precum și în Convențiile OIM.

Organizațiile de comerț echitabil dețin informații despre condițiile de sănătate și siguranță ale grupurilor de producători de la care cumpără produsele. Acestea urmăresc în mod permanent să atragă atenția asupra aspectelor legate de sănătatea și securitatea producătorilor și să îmbunătățească aceste aspecte în grupurile de producători.

8. Consolidarea capacităților proprii

Organizațiile urmăresc să crească impactul pozitiv de dezvoltare pentru producători mici și marginalizați prin intermediul Comerțului Echitabil. Organizațiile se preocupă de dezvoltarea abilităților și competențelor propriilor angajați și membri. Organizațiile care lucrează direct cu micii producători dezvoltă activități specifice pentru a-i ajuta pe aceștia să-și dezvolte abilitățile de gestiune, capacitatea de producție și accesare a piețelor locale, regionale, internaționale, în funcție de situație. Organizațiile care cumpără produse de Comerț Echitabil de la intermediari din Sud susțin aceste organizații să își dezvolte propria capacitate de a susține grupurile de producători marginalizați cu care acestea lucrează.

9. Promovarea Comerțului Echitabil

Organizațiile participă la creșterea conștientizării cu privire la obiectivele Comerțului Echitabil și la nevoia de a asigura o mai mare justiție în comerțul internațional. Acestea se implică în activități de advocacy privind obiectivele Comerțului Echitabil în conformitate cu specificul organizației. Organizația va asigura consumatorilor săi acces la informații despre activitatea proprie, despre produsele pe care le comercializează, despre organizațiile de producători sau membri care produc sau recoltează produsele. Întotdeauna vor practica în mod onest tehnici de publicitate și marketing.

10. Mediul înconjurător

Organizațiile producătoare maximizează utilizarea materiilor prime care provin din surse gestionate în mod durabil, achiziționate la nivel local, atunci când acest lucru este posibil. Acestea folosesc tehnologii de producție care urmăresc reducerea consumului de energie și acolo unde este posibil folosesc tehnologii de energie regenerabilă care minimizează emisiile de gaze cu efect de seră. Acestea urmăresc să reducă la minimum impactul deșeurilor produse asupra mediului. Producătorii de produse agricole minimizează impactul lor asupra mediului înconjurător, prin folosirea de pesticide organice sau pesticide ușoare, ori de câte ori este posibil. Membrii rețelei de Comerț Echitabil acordă prioritate produselor realizate din materii prime care provin din surse gestionate sustenabil și care au impactul asupra mediului cel mai scăzut cu putință. Toate organizațiile folosesc materiale reciclabile sau ușor biodegradabile pentru ambalare, iar mărfurile sunt expediate pe mare ori de câte ori este posibil.